Location
Amdanon ni

Amdanon ni

Sefydlwyd AHDB Horticulture, sef HDC (Horticultural Development Company) gynt, yn 1986 er mwyn ariannu ymchwil a datblygiad, a lledaenu’r canlyniadau ymhlith tyfwyr.  Yn 2003, fe’i gwnaed yn gyfrifol hefyd am Ymchwil a Datblygu agos at y farchnad ar gyfer y diwydiant afalau a gellyg.

 

Yn dilyn Adolygiad Radcliffe yn 2005, a aeth ati i asesu strwythur ac effeithlonrwydd yr holl fyrddau lefi amaethyddol, sefydlodd y llywodraeth un bwrdd lefi sengl, sef y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB).  Yn 2008, daeth AHDB Horticulture (HDC fel yr oedd bryd hynny) yn adran o’r ADHB, ac mae nawr yn rheoli gweithgareddau bwrdd lefi’r diwydiant garddwriaethol.

 

Gyda chyfrifoldeb am dros 300 o gnydau  garddwriaethol, mae AHDB Horticulture yn gofalu am fuddiannau cnydau gwahanol trwy gyfrwng y sectorau cnydau canlynol:

 

Ymchwil a arweinir gan y diwydiant

Er mwyn gwneud yn siŵr bod yr Ymchwil a Datblygu agos at y farchnad hwn yn cwrdd ag anghenion y diwydiant, mae tyfwyr a ffermwyr yn chwarae rhan hanfodol yn y broses o bennu blaenoriaethau gwaith ymchwil ymhob un o’r sectorau cnydau, ac yn y penderfyniadau o ran prosiectau ymchwil unigol.  I weld ein strategaeth ‘Fit for the Future’ cliciwch yma, neu i weld y fersiwn lawn o’n strategaeth Ymchwil a Datblygu cliciwch yma.

 

Ffynhonnell gwybodaeth dechnolegol

Fel bod y diwydiant yn cael budd go iawn o’r ymchwil hwn, mae’n hanfodol bod y canlyniadau a’r datblygiadau technegol yn cael eu trosglwyddo mewn ffordd effeithiol ac amserol. Mae AHDB Horticulture yn cyflawni hyn trwy drefnu digwyddiadau ar gyfer y diwydiant, cyhoeddi taflenni ffeithiau, adroddiadau, canllawiau ar gyfer cerddwyr cnydau, DVDau hyfforddi, siartiau wal, rhaglenni meddalwedd, ac AHDB Grower, sef cylchgrawn technegol y diwydiant.  Gweler y dudalen Canolbwynt Gwybodaeth am gopïau o gyhoeddiadau a’r dudalen Digwyddiadau i weld yr holl ddigwyddiadau sydd i ddod.

 

Mae ein strategaeth Cyfathrebu a Chyflwyno Gwybodaeth - ‘Engagement with Impact’ yn esbonio sut y bydd AHDB Horticulture yn cyflwyno gwybodaeth sy’n deillio o’r blaenoriaethau a osodwyd yn ei strategaeth ‘Fit for the Future.  Mae’n sicrhau bod AHDB Horticulture yn canolbwyntio ar gyflwyno negeseuon perthnasol sy’n cael effaith ar y person iawn ar yr adeg iawn, ac sy’n darparu cyswllt hanfodol rhwng ymchwil, datblygiad, gwybodaeth, a’r talwr lefi, i sicrhau’r budd mwyaf i fusnesau.

 

Y broses bleidleisio ar gyfer lefi’r AHDB

Mae’r Offeryn Statudol sy’n rheoli’r modd y mae AHDB Horticulture, fel adran o’r Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB) yn gweithredu, yn caniatáu i dalwyr lefi ysgrifennu a gofyn am bleidlais ar barhad y lefi.  Os bydd 5% (tua 70) o dalwyr lefi yn cyflwyno cais yn ystod cyfnod o dri mis, yna cynhelir pleidlais.

Mae’r lefi Garddwriaethol yn un o wyth lefi a gesglir gan yr AHDB, sydd hefyd yn cynnwys moch, gwartheg, defaid, llaeth, tatws, grawnfwyd a hadau olew.

I gael mwy o wybodaeth am y broses bleidleisio, darllenwch yr arweiniad manwl ar wefan yr AHDB.

 

Sylwer mai AHDB Horticulture yw’r enw newydd am HDC ers Mehefin 2015.  Mae unrhyw gyfeiriadau at HDC ar y wefan hon nawr yn cyfeirio at AHDB Horticulture.